කන්න බොන්න කලින් එන්න

කන්න බොන්න කලින් එන්න !
හොයාගන්න තෙනක් බඩජාරියෙක් වගේ කන්න!!!

All posts in: ඇල්ල